30/08/2013

Latihan Rumusan GTF Perak 2013

Soalan 1 : Rumusan
[ 30 markah]

Baca petikan di bawah ini dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah menjayakan program kitar semula dan  faedah program kitar semula. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

            Pernahkah anda terfikir tentang sisa pepejal atau sampah sarap yang dibuang pada setiap hari yang tidak diuruskan dengan sempurna? Kerajaan, menerusi Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, telah melancarkan kempen kitar semula secara besar-besaran di seluruh negara. Namun, program kitar semula ini kurang berkesan kerana sikap masyarakat yang kurang prihatin terhadap perkara ini dan tidak ambil peduli tentang implikasi pembuangan sisa pepejal yang berlebihan. Masyarakat kita kurang memanfaatkan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan bagi memastikan sisa pepejal ini diurus dengan sewajarnya. Oleh itu, kerajaan hendaklah mengenakan tindakan tegas dengan menghukum penjenayah alam sekitar yang membuang sampah dan sisa industri sesuka hati.

Program kitar semula ini juga sukar mencapai sasaran kerana penglibatan dan penyertaan pihak swasta masih rendah. Sewajarnya, pihak swasta memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya kitar semula. Usaha sesetengah pasar raya besar seperti Jusco yang menyediakan tong kitar semula haruslah dipuji dan patut dicontohi oleh pihak swasta yang lain. Ketika ini Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) telah menyediakan jumlah tong menjangkau 15,000 buah yang merangkumi 700 pusat kitar semula di seluruh negara, namun jumlah ini masih belum mencukupi. Oleh itu, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) hendaklah memperbanyak tong dan pusat kitar semula.

Selain itu, pihak sekolah dan ibu bapa wajar memainkan peranan untuk menerapkan kepentingan kitar semula dalam kalangan murid. Pendidikan mengenai kepentingan kitar semula perlu dipupuk sejak awal mula sekolah lagi. Pemupukan budaya mengasingkan sisa-sisa makanan, plastik, botol dan kaca  lambat-laun akan tertanam dalam jiwa mereka. Semasa di rumah pula ibu bapa menunjuk ajar anak-anak kaedah membuang sampah dan sisa pepejal. Pendidikan awal ini jika dipupuk secara berterusan akan menjadi amalan yang sangat menguntungkan semua pihak.

Peranan media massa juga penting dalam memastikan kempen kitar semula ini lebih berkesan dalam kalangan masyarakat. Iklan tentang kitar semula haruslah sentiasa disiarkan bagi memastikan masyarakat sentiasa peka terhadap kempen ini. Kempen ini hendaklah disiarkan secara berterusan agar lebih efektif. Kita seharusnya mencontohi beberapa buah NGO negara luar  mengambil inisiatif membentuk kumpulan atau komuniti bagi menjayakan program kitar semula. Oleh itu, badan bukan kerajaan (NGO) boleh menubuhkan persatuan untuk menangani masalah pembuangan sampah di negara kita. Kesimpulannya, masyarakat Malaysia mesti sederap menggembleng tenaga untuk memastikan kempen kitar semula ini berjaya sepenuhnya.
          (Dipetik dan diubahsuaikan daripada
‘Kitar Semula Untuk Amalan’
Utusan Malaysia, 28 Mac 2013)
A = jawapan isi tersurat

B – jawapan pemahaman soalan  2(ii)

Soalan 2(a) – Petikan Umum

(i)                 maksud mengambil inisiatif.
            [2 markah]

(ii)             Mengapakah program kitar semula yang dilaksanakan masih kurang berkesan dalam kalangan masyarakat?
                                                                        [3 markah]

(iii)       Pada pandangan anda, sebagai ahli persatuan Kelab Keceriaan sekolah, bagaimanakah cara yang dapat anda lakukan untuk menjayakan program kitar semula di sekolah anda.
            Nyatakan empat cara.
-                 menulis rencana di internet/’face book’
-                 menjemput penceramah
-                 meminta persatuan menganjurkan pertandingan
-                 menulis surat kepada pihak sekolah untuk menjalankan kempen
-                 memberi ucapan di perhimpunan rasmi
-                 menampalkan maklumat alam sekitar di papan kenyataan                                                                 
[4 markah]

No comments: